Habarlar

 • Sanjym galyndylarynyň gurluşy barada esasy bilimler näme?

  Sanjym galyndylarynyň gurluşy barada esasy bilimler näme?

  şlýapa, sanjym galyndylarynyň gurluşy barada esasy bilimmi?Sanjym galyplary sanjym galyplarynyň açarydyr we gurluşynyň dizaýny önümiň hiline, önümçiligiň netijeliligine we önümçilik bahasyna möhüm täsir edýär.Ine, sanjym galyndylarynyň gurluşy barada esasy bilimlere jikme-jik giriş ...
  Koprak oka
 • Sanjym galyplarynyň artykmaçlyklary näme?

  Sanjym galyplarynyň artykmaçlyklary näme?

  Häzirki wagtda iki reňkli sanjym galyplary elektron önümlerinde, elektrik gurallarynda we beýleki sanjym galyplaýyş pudaklarynda giňden ulanylýar.Lukmançylyk önümlerinde we jaýy abadanlaşdyryş pudaklarynda indi iki reňkli galyplary öndürýäris we öndürýäris.Iki reňkli sanjymyň gözlegleri we ösüşi ...
  Koprak oka
 • Lukmançylyk sanjym galyplaryny autsorsing edende iň oňat tejribe

  Lukmançylyk sanjym galyplaryny autsorsing edende iň oňat tejribe

  Sanjym galyplary, ýokary çydamly bölekleri öndürmek bilen bellidir.Lukmançylyk dizaýnerleriniň düşünip bilmeýän zady, käbir şertnama öndürijileriniň synag we baha bermek üçin amatly prototip funksional nusgalaryny hem tygşytlamagydyr.Bir gezek ulanylýan enjamlar üçin bolsun, gaýta-gaýta ulanyň ...
  Koprak oka
 • Plastiki sanjym galyplaýjy maşynlar näme?

  Plastiki sanjym galyplaýjy maşynlar näme?

  Plastiki sanjym galyplaýyş maşynlary, plastmassa bölejiklerini suwuklyga ereýänçä gyzdyrýan we garyşdyrýan maşynlardyr, soň bolsa nurbat arkaly iberilýär we rozetkadan plastmassa bölekleri hökmünde berkitmek üçin galyplara mejbur edilýär.Çukuryň töwereginde klassifisirlenen dört esasy enjam bar ...
  Koprak oka
 • Sanjym galyndylarynyň dizaýn ädimleriniň jikme-jik düşündirişi

  Sanjym galyndylarynyň dizaýn ädimleriniň jikme-jik düşündirişi

  1 Sanjym galybynyň düzümi.Esasan, galyplaýyş böleklerinden (hereket edýän we üýtgän galyndy bölekleriniň galyndy boşlugyny emele getirýän böleklere degişlidir), guýma ulgamyndan (eredilen plastmassanyň sanjym maşynynyň burnundan galyndy boşlugyna girýän kanal) ybaratdyr. par ...
  Koprak oka
 • sanjym galyplary

  sanjym galyplary

  Sanjym önümleri, adatça rezin sanjym we plastmassa sanjymyny ulanýarlar we 2023-nji ýylda senagat bazary kem-kemden sanjym prosesine bil baglar.Häzirki wagtda sanjym galyplaýyş pudagy durmuşyň ähli ugurlaryna we bazara ...
  Koprak oka
 • Birek-biregi tanaň we geljegi döretmek üçin el-ele beriň.

  Birek-biregi tanaň we geljegi döretmek üçin el-ele beriň.

  Hytaý soňky ýyllarda Saud Arabystanynyň iň uly söwda hyzmatdaşy boldy we Saud Arabystany bilen Hytaýyň arasyndaky giňişleýin strategiki hyzmatdaşlyk çuňlaşýar.Iki ýurduň arasyndaky alyş-çalyşlar diňe bir ykdysady ugur bilen çäklenmän, medeni taýdan-da öz beýanyny tapdy ...
  Koprak oka
 • Energiýany saklamagyň halkara görnüşleriniň üýtgemegi

  Energiýany saklamagyň halkara görnüşleriniň üýtgemegi

  Europeewropada ýylyň başyndan bäri energiýa krizisiniň döremegi, global energiýa ýetmezçiligine we käbir sebitlerde ýaşaýanlar üçin ýetmezçilige sebäp boldy.Netijede, gün energiýasyny saklamak we alternatiw energiýa saklaýyş önümlerine bazar islegi çalt ösdi, bu bolsa ...
  Koprak oka
 • re directorissýor Wikki Bütindünýä güýç batareýasy konferensiýasyna goşulýar

  re directorissýor Wikki Bütindünýä güýç batareýasy konferensiýasyna goşulýar

  2022-nji ýylyň 25-nji noýabryndan 11-nji noýabry aralygynda Şençzhenen Halkara Konwensiýa we Sergi Merkezinde “2022-nji ýyldaky Bütindünýä güýç batareýasy konferensiýasy we güýçli batareýa ýaşyl az uglerodly syýahat sergisi” geçiriler. Oflayn serginiň göwrümi 50,000 inedördül metrden geçer we has köp bolar th ...
  Koprak oka
 • Ökde hünärli plastmassa önümini nädip öndürmeli

  Ökde hünärli plastmassa önümini nädip öndürmeli

  Ökde hünärli plastmassa önümini nädip öndürmeli 1. Dökmek ulgamy Bu, esasy akym kanalyny, sowuk iýmit deşigini, diweri we derwezäni öz içine alýan plastmassa burun boşlugyna girmezden ozal akym kanalynyň bir bölegini aňladýar; .2. Eriş bölekleri ulgamy: Taragy aňladýar ...
  Koprak oka
 • Lityum ion batareýasynyň energiýa saklaýyş taslamasy

  14-nji noýabrda “Carbon Technology” 2022-nji ýylda köpçülige hödürlenmeýän aksiýa meýilnamasyny aýan etdi.Bu köpçülige hödürlenmeýän paýnamanyň emläk obýekti Lianyuan Deshengsiji New Energy Technology Co., LTD.Neşir belgisi 62,755,600 paý.Raisedygnalan gaznanyň umumy mukdary ...
  Koprak oka
 • Köpçülikleýin hoş habaryň çykyşy, bazar ýokarlanýar

  Köpçülikleýin hoş habaryň çykyşy, bazar ýokarlanýar

  Highokary üýtgäp durýan ýel elektrik stansiýalary gaýtadan dikeldilýän energiýa energiýasynyň öndürilişini artdyrmak üçin “esasy güýç” bolanda, energiýa saklanyşy içerki ýel energiýasynyň “standart konfigurasiýasyna” we fotoelektrik oturdylan “Soňky ýylda ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2