Lukmançylyk sanjym galyplaryny autsorsing edende iň oňat tejribe

Sanjym galyplary, ýokary çydamly bölekleri öndürmek bilen bellidir.Lukmançylyk dizaýnerleriniň düşünip bilmeýän zady, käbir şertnama öndürijileriniň synag we baha bermek üçin amatly prototip funksional nusgalaryny hem tygşytlamagydyr.Bir gezek ulanylýan enjamlar, gaýtadan ulanylýan enjamlar ýa-da çydamly lukmançylyk enjamlary üçin bolsun, plastmassa sanjym galyplary önümleri has çalt bazara çykarmaga kömek edip biljek köpugurly prosesdir.

Islendik önümçilik prosesi ýaly, sanjym galyplary üçin iň oňat tejribe bar.Dört esasy ugra bölünýärler: bölek dizaýny, material saýlamak, gurallar we hiliň kepili.

Nämäniň gowy işleýändigini göz öňünde tutup we tejribeli öndüriji bilen ýakyndan işleşip, goşmaça çykdajylara we gijikdirmelere sebäp bolýan umumy ýalňyşlyklardan gaça durup bilersiňiz.Indiki bölümlerde sanjym galyplaýyş taslamasy autsorsing edilende lukmançylyk dizaýnerleriniň näme göz öňünde tutmalydygy düşündirilýär.

Bölek dizaýny

Önümçilik üçin dizaýn (DFM) bölekleri dizaýn etmek prosesi, şonuň üçin öndürmek aňsat.Has gowşak çydamlylygy bolan bölekleriň bölekleýin ölçegli üýtgeşiklikleri bar we ýasamak has aňsat we arzan.Şeýle-de bolsa, lukmançylyk goşundylarynyň köpüsi täjirçilik önümleri bilen ulanylýanlara has çydamlylygy talap edýär.Şonuň üçin bölek dizaýn prosesinde önümçilik hyzmatdaşyňyz bilen işlemek we çyzgylaryňyza dogry täjirçilik ýa-da takyk çydamlylyk goşmak möhümdir.

Sanjym galyplarynyň çydamlylygynyň diňe bir görnüşi ýok, we çyzgy jikme-jikliklerini goýmasaň, dogry gabat gelmeýän ýa-da öndürmek üçin gaty köp çykdajy edip biler.Ölçegli çydamlylyklardan başga-da, göni / tekizlik, deşik diametri, kör deşik çuňlugy we konsentrasiýa / ýumurtgalyk üçin çydamlylygy kesgitlemelidigiňize göz aýlaň.Lukmançylyk gurnamalary bilen, önümçilik hyzmatdaşyňyz bilen işleşip, ähli bölekleriň çydamlylyk ätiýaçlygy diýilýän zada näderejede laýykdygyny kesgitläň.

Material saýlamak

Çydamlylyk material boýunça üýtgeýär, şonuň üçin diňe plastmassa häsiýetlerine we bahalaryna baha bermäň.Saýlawlar, haryt plastmassasyndan in engineeringenerçilik rezine çenli dürli-dürli, ýöne bu materiallaryň hemmesiniň umumy bir möhüm zady bar.3D çapdan tapawutlylykda, sanjym galyplary ahyrky ulanyş aýratynlyklary bolan bölekleri öndürip biler.Synag prototiplerini düzýän bolsaňyz, önümçilikdäki ýaly material ulanmaga çeýeligiňiziň bardygyny biliň.Belli bir ülňülere laýyk gelýän plastmassa gerek bolsa, sanjym galyplaýyş materialynyň diňe aýry-aýry maddalary däl-de, laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin kepilnama (COA) soraň.

Gurallar

Öndürijiler esasan alýumin ýa-da polatdan sanjym galyplaryny döredýärler.Alýumin gurallary az çykdajy edýär, ýöne ýokary göwrüm we takyklyk üçin polat gurallaryň goldawyna gabat gelip bilmeýär.Polat galybynyň bahasy amortizasiýa etmek üçin has köp wagt alyp bilse-de, polat köp mukdarda böleklere tygşytly.Mysal üçin, bir gezeklik lukmançylyk önümi üçin 10,000 dollarlyk polat galyndy 100,000 bölekde amortizasiýa edilse, gurallaryň bahasy her bölegi bary-ýogy 10 sent.

Polat gurallary, sanjym galyplaryňyzyň mümkinçiliklerine baglylykda prototipler we pes göwrümler üçin dogry saýlaw bolup biler.Çeşmeleri we ylgawçylary, liderleri, suw liniýalaryny we elektor çeňňeklerini öz içine alýan ussat ölü birligi we çarçuwasy bilen diňe galyndy boşlugy we esasy jikme-jiklikler üçin töleýärsiňiz.Birden köp boşlugy öz içine alýan maşgala galyplary, şol bir galybyň içinde birnäçe dürli dizaýn bilen gural çykdajylaryny azaldyp biler.

Hil kepilligi

Lukmançylyk sanjym galyplary bilen, köplenç gowy bölekleri öndürmek, soň bolsa QA bölüminiň kemçilikleri ele almagy ýeterlik däl.Gaty çydamlylykdan başga-da, lukmançylyk bölekleri ýokary derejede takyklyga mätäç.DFM, T1 nusgalary we önümçilikden soňky synag we gözden geçirmek möhümdir, ýöne temperatura, akym tizligi we basyş ýaly üýtgeýjiler üçin prosese gözegçilik etmek zerurdyr.Şonuň üçin zerur enjamlar bilen birlikde, lukmançylyk sanjym galypyňyz kritiki-hil (CTQ) häsiýetlerini kesgitlemegi başarmaly.

Bir gezek ulanylýan, gaýtadan ulanylýan lukmançylyk enjamlary we çydamly lukmançylyk enjamlary üçin sanjym galyplary alfa we beta prototip görnüşi gutarandan soň önümleri has çalt bazara çykarmaga kömek edip biler.Sanjym galyplary ýokary göwrümli önümçiligi goldamak bilen bellidir, ýöne tygşytly pilot prototip görnüşi hem mümkindir.Sanjym galyplarynyň dürli mümkinçilikleri bar, şonuň üçin indiki taslamaňyz üçin satyjyny seresaply saýlamagy goşmaça iň oňat tejribe etmegi göz öňünde tutuň.

asdzxczx4


Iş wagty: 21-2023-nji mart