Plastiki sanjym galyplaýjy maşynlar näme?

Plastiki sanjym galyplaýyş maşynlary, plastmassa bölejiklerini suwuklyga ereýänçä gyzdyrýan we garyşdyrýan maşynlardyr, soň bolsa nurbat arkaly iberilýär we rozetkadan plastmassa bölekleri hökmünde berkitmek üçin galyplara mejbur edilýär.

asdzxczx1

Plastmassa sanjym etmek üçin ulanylýan güýjüň töwereginde toparlanan dört esasy galyplaýyş enjamy bar: gidrawlik, elektrik, gibrid gidrawlik-elektrik we mehaniki sanjym galyplary.Elektrik hereketlendirijilerini gidrawlik nasoslary ulanýan gidrawlik maşynlar, plastmassa sanjym galyplaýyş maşynlarynyň ilkinji görnüşi.Sanjym galyplaýjy maşynlaryň köpüsi henizem şu görnüş.Şeýle-de bolsa, elektrik, gibrid we mehaniki enjamlar has takyklyga eýe.Elektrik sanjym galyplary, elektrik energiýasy bilen işleýän sero hereketlendirijilerini ulanyp, has az energiýa sarp edýär, şeýle hem asuda we has çalt bolýar.Şeýle-de bolsa, olar gidrawliki enjamlardan has gymmat.Gibrid enjamlar, gidrawlik we elektrik hereketlendirijilerini birleşdirýän üýtgeýän kuwwatly AC hereketlendirijisine bil baglap, elektrik modelleri bilen deň mukdarda energiýa sarp edýär.Ahyrynda, mehaniki maşynlar, ýalpyldawuk böleklere girmezligini üpjün etmek üçin üýtgetmek ulgamy arkaly gysgyçdaky tonnany köpeldýär.Bu we elektrik maşynlary, arassa otag işi üçin iň gowusy, sebäbi gidrawlik ulgamyň syzmagy howpy ýok.

Şeýle-de bolsa, bu maşyn görnüşleriniň her biri dürli taraplar üçin iň oňat işleýär.Elektrik maşynlary takyklyk üçin iň gowusy, gibrid maşynlar bolsa has gysyjy güýç hödürleýär.Gidrawlik enjamlary hem uly bölekleri öndürmek üçin beýleki görnüşlerden has gowy işleýär.

asdzxczx2

Bu görnüşlere goşmaça, maşynlar 5-4000 tonnadan bir tonna aralygynda gelýär, olar plastmassanyň ýapyklygyna we öndüriljek böleklerine baglylykda ulanylýar.Iň köp ulanylýan maşynlar bolsa 110 tonna ýa-da 250 tonna maşyn.Ortaça, has uly sanjym galyplaýyş enjamlary 50,000- 200,000 $ ýa-da ondanam köp bolup biler.3000 tonna maşyn 700 000 dollar töläp biler.Masştabyň beýleki ujunda 5 tonna güýçli iş stoly sanjym galyplaýjy enjam 30,000-50,000 dollar aralygynda bolup biler.

Köplenç bir maşyn dükany diňe bir marka sanjym galyplaýyş maşynyny ulanar, sebäbi bölekler her marka mahsusdyr - bir markadan beýlekisine geçmek gaty köp çykdajy edýär (muňa garamazdan, dürli markalara laýyk gelýän galyndy komponentleri. markanyň maşynlary käbir meseleleri beýlekilerden has gowy ýerine ýetirer.

asdzxczx3

Plastiki sanjym galyplaýjy maşynlaryň esaslary

Plastiki sanjym galyplaýyş maşynlarynyň esaslary üç esasy bölekden durýar: sanjym bölümi, galyp we gysgyç / elektor bölümi.Indiki bölümlerde sanjym we ylgaw ulgamyna, derwezelerine, galyndy boşlugynyň iki ýarysyna we goşmaça hereketlere bölünýän sanjym galyndy gurallarynyň böleklerine üns bereris.Plastiki sanjym galyplaýyş esaslary barada has çuňňur makalamyz arkaly plastik sanjym galyplaýyş esaslary barada has köp maglumat alyp bilersiňiz.

1. Galyndy boşlugy

Galyndy boşlugy adatça iki tarapdan ybarat: A we B tarap.Coreadro (B Side), adatça, kosmetiki däl, içki tarapy bolup, gutaran bölegini galyndydan çykarýar.Çukur (A Side) eredilen plastmassanyň doldurýan galyndysynyň ýarysydyr.Galyndy boşluklarda köplenç howanyň gaçmagyna ýol açýan wentler bolýar, bu bolsa başgaça gyzyp, plastmassa böleklerinde ýanma yzlaryny döreder.

2. Ylgaw ulgamy

Ylgaw ulgamy, suwuklanan plastmassa materialyny nurbat iýmitinden bölek boşlugyna birleşdirýän kanaldyr.Sowuk ylgaw galyndysynda, ylgaw kanallarynyň içinde we bölek boşluklarynda plastmassa gatylaşar.Bölekler çykarylanda, ylgaýanlaram çykarylýar.Ylgaýanlary öl kesijiler bilen kesmek ýaly el bilen işlemek arkaly gyrkyp bolýar.Käbir sowuk ylgaýjy ulgamlar ylgawçylary awtomatiki usulda üç plastinka galyp bilen bölüp çykarýarlar, bu ýerde ylgaýjy sanjym nokady bilen bölek derwezesiniň arasynda goşmaça tabak bilen bölünýär.

Gyzgyn ylgaw galyndylary birikdirilen ylgawçylary öndürmeýär, sebäbi iýmit materiallary bölek derwezesine çenli eredilen ýagdaýda saklanýar.Käwagt “gyzgyn damjalar” lakamly, gyzgyn ylgaýjy ulgam galyndylary azaldýar we gurallaryň köpelmegi bilen galyndy gözegçiligini güýçlendirýär.

3. Çeşmeler

Çeşmeler, eredilen plastmassanyň burnundan girýän kanaldyr we adatça plastmassa galyndy boşluklaryna girýän derwezä eltýän ylgawçy bilen kesişýär.Çeşme, sanjym bölüminden degişli mukdarda materialyň akmagyna mümkinçilik berýän ylgaw kanalyndan has uly diametrli kanaldyr.Aşakdaky 2-nji suratda bölek galyndylarynyň çeşmesiniň nirede goşmaça plastmassa berkidilendigi görkezilýär.

Göni bir bölegiň gyrasy derwezesine.Perpendikulýar aýratynlyklara “sowuk çişler” diýilýär we derwezä girýän material gyrkymyna gözegçilik edýär.

4. Geýts

Derweze, eredilen plastmassanyň galyndy boşlugyna girmegine mümkinçilik berýän gural.Derwezäniň ýerleşýän ýerleri köplenç galyplanan böleginde görünýär we derwezäniň derwezesi diýlip atlandyrylýan kiçijik gödek patch ýa-da çalaja aýratynlyk hökmünde görünýär.Derwezeleriň dürli görnüşleri bar, olaryň hersi güýçli we söwda mümkinçilikleri bilen.

5. Aýralyk setiri

Sanjym galyplanan böleginiň esasy bölüji çyzygy, iki galyndy ýarym sanjym üçin ýapylanda emele gelýär.Komponentiň daşky diametriniň töwereginde aýlanýan inçejik plastmassa.

6. Ters hereketler

Gapdal hereketler, aşaky aýratynlygy emele getirmek üçin materialyň daş-töweregine akmagyna mümkinçilik berýän galyba goşulýar.Gapdal hereketler, bölegi üstünlikli çykarmaga, gulpuň öňüni almaga ýa-da bölegi aýyrmak üçin bölek ýa-da gural zaýalanmaly ýagdaýyň öňüni almaga mümkinçilik bermeli.Gapdal hereketler guralyň umumy ugruna laýyk gelmeýändigi sebäpli, aşaky aýratynlyklar hereketiň hereketine mahsus burçlary talap edýär.Gapdal hereketleriň umumy görnüşleri we olaryň näme üçin ulanylýandygy barada has giňişleýin okaň.

Hiç hili aşaky geometriýa bolmadyk ýönekeý A we B galyplar üçin gural goşmaça mehanizmler bolmazdan bir bölegi ýapyp, emele getirip we çykaryp biler.Şeýle-de bolsa, köp bölekde açyklyklar, sapaklar, goýmalar ýa-da beýleki aýratynlyklar ýaly aýratynlyklary öndürmek üçin gapdal hereketleri talap edýän dizaýn aýratynlyklary bar.Gapdal hereketler ikinji derejeli setirleri döredýär.


Iş wagty: 20-nji mart-2023-nji ýyl