Elektrik plastmassa bölekleri üçin ýöriteleşdirilen sanjym galyplary

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: Elektrik plastmassa bölekleri üçin ýöriteleşdirilen sanjym galyplary

Önümiň ulanylyşy:Elektrik enjamy
Önüm salgysy:Dongguan, Guangdong, Hytaý
Öndüriji:“DongGuan Yong Chao Plastik Tehnologiýa Co., Ltd.
Gaýtadan işlemek tertibi:OEM / ODM özleşdirmek, gelýän materiallar bilen gaýtadan işlemek, çyzgylar we nusgalar bilen gaýtadan işlemek
Gaýtadan işleýän enjamlar:Gaiti, Engel markasy sanjym galyplaýjy maşyn
Enjamlaryň mukdary:90 sanjym galyplaýjy maşyn (80-1300 tonna)
Önümiň sitatasy:Bahasy ylalaşylýar, anyk sitatany habarlaşmak üçin e-poçta ýa-da telefon iberiň
Eltip bermek usuly:Iki tarap hem öz aralarynda gepleşik geçirer
Eltip beriş senesi:iki tarap tarapyndan hem gepleşikler geçirildi
Önümiň hilini tassyklamak:ISO9001, ISO14001, UL, IATF16949, ISO13485


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Sanjym galyplary, galyndylara material sanjyp, bölekleri öndürmegiň usulydyr.Sanjym galyplarynda metallar (munuň üçin örtük guýmak diýilýär), äýnek, elastomerler, konditer önümleri we köplenç termoplastiki we termosetting polimerleri sanjym galyplarynda ulanylyp bilner.Bölümiň materialy gyzdyrylan barrele iýmitlenýär, garylýar we galyndy boşlugyna mejbur edilýär, bu ýerde sowadylýar we boşlugyň konfigurasiýasyna gaty bolýar.Önüm dizaýn edilenden soň, adatça senagat dizaýneri ýa-da inerener tarapyndan galyplar metaldan, adatça polatdan ýa-da alýuminden ýasalýar we islenýän bölegiň aýratynlyklaryny emele getirmek üçin takyk işlenýär.Käbir ýönekeý temperatura termoplastikasynyň sanjym galyplarynda eremeýän fotopolimerler ýaly 3D çap materiallary käbir ýönekeý sanjym galyplary üçin ulanylyp bilner.Sanjym galyplary, kiçijikden gaty uly bölekleriň köp görnüşini öndürmek üçin giňden ulanylýar.Dürli geometrik şekilleri we ululyklary bolan bölekleri öndürmek ukyby, amalda ulanylýan maşynyň görnüşi bilen kesgitlenýär.

Çukurdaky sanjym wagtynda boşlukdaky howany we gazlary plastmassa eremeginden çykarmak üçin düzülendir .. Egzoz tekiz bolmasa, önümiň üstünde howa bellikleri (gaz liniýalary), ýanýan we beýleki erbet zatlar emele geler;Plastmassa örtüginiň işleýiş ulgamy, adatça howany asyl boşlukdan we eredilen materialdan getirilen gazlardan çykarmak üçin gurnalan çukur görnüşli howa rozetkasydyr ... Eredilen material boşluga sanjylanda, asyl boşlukdaky howa we eredilen gaz, material akymynyň soňundaky işleýiş portunyň üsti bilen galybyň daşyna akdyrylmalydyr, ýogsam önümleri gözenekli, baglanyşygy pes, galyndy doldurmakdan nägilelik döreder we hatda ýygnanan howa gysyş sebäpli ýüze çykýan ýokary temperatura sebäpli ýakylar.Adaty şertlerde, eredilen material akymynyň ahyrynda ýa-da örtügiň aýrylýan ýerinde boşluk ýerleşip biler.

Ikinjisi, çuňlugy 0,03 - 0,2 mm we ini 1,5 - 6 mm çuňlukda çukur çukurdyr ... Sanjym wagtynda wençadan çykýan köp mukdarda eredilen material bolmaz, bolşy ýaly eredilen material bu ýerdäki kanalda sowar we berkider ... Egzoz portunyň açylyş ýagdaýy, eredilen materialyň tötänleýin çykmagynyň öňüni almak üçin operatora gönükdirilmeli däldir .. başgaça, elektoryň arasyndaky laýyk boşlugy ulanyp gazy tükenip biler. çyzyk we elektor deşigi, we çykaryjy çukur bilen şablon we ýadro arasynda.

dutrgf (7)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň