Akylly interaktiw panel

 • Bilim üçin 65 dýuým interaktiw tekiz panel

  Bilim üçin 65 dýuým interaktiw tekiz panel

  Uly göwrümli ekran ultra arassa ekran.Ekranyň täsiri gaty gowy, hroma we doýma ýokary, SURAT suratynyň SYITYASY ýokary, gözüňi ýadamaýar, wideo, şekil has köp görkezme programmasyna ýetip biler.65 dýuýmlyk konferensiýa maşynynyň giň burçy 179 derejeden ýokary, şonuň üçin hemme ýeri aýdyň görüp bilersiňiz.Uly ekran köp degmegi aňsatlaşdyrýar.Köp adam üçin ekranda öz pikirlerini ýazmak we beýan etmek, ýa-da pikirlerini aýtmak üçin bir wagtyň özünde birnäçe suraty okamak we ýygnaga gatnaşýan işgärleriň başlangyçlaryny yzygiderli güýçlendirmek amatlydyr.

 • Mahabat üçin 75 dýuým interaktiw planşet

  Mahabat üçin 75 dýuým interaktiw planşet

  Näme oýnamalydygyny saýlamak we saýlamak we islendik wagtda görkezilen mazmuny üýtgedip we atmosferany işjeňleşdirmek mümkinçiligi bilen bölekleýin “paýnamalary” giňeltmek company Kompaniýanyň içerki aragatnaşygyny has aňsatlaşdyryň we tekiz panel mahabaty müşderiler bilen aragatnaşyk guraly bolup biler. Extra “size goşmaça pul bermek” we amal çykdajylaryny tygşytlamak, maglumatlary öz wagtynda täzelemek we ajaýyp effektleri döretmegi aňsatlaşdyrmak mümkinçiligini alyň.

 • Bilim üçin 55 dýuým interaktiw tekiz panel

  Bilim üçin 55 dýuým interaktiw tekiz panel

  55 dýuýmlyk interaktiw tekiz paneliň kiçi göwrümi bar, göçürmek we gurmak aňsat, kiçi synp otaglary ýa-da mejlisler otaglary üçin amatly.Mysal üçin, dört ýa-da bäş adama niýetlenen sergi otaglary, okuw otaglary.PANEL-de proýektor, displeý, kompýuter we beýleki funksiýalar bar, bir ykjam planşetden has interaktiw köp adamly sinhron proýeksiýa gazanyp biler.

 • Iş üçin 85 dýuým interaktiw tekiz panel

  Iş üçin 85 dýuým interaktiw tekiz panel

  LCD mahabat tekiz paneli ekrany, aňlatmalaryny diwersifikasiýa etmek we söwda nokatlarynyň “inwentarlaryny” giňeltmek üçin ajaýyp ses we ýeňil tehnologiýany ulanyp biler, islän mazmunyny saýlap we oýnap biler we görkezilen mazmuny islendik wagtda üýtgedip we işjeňleşdirip biler. atmosfera , mahabat tekiz paneli iş çykdajylaryny tygşytlaýar, Maglumat öz wagtynda täzelenýär, ajaýyp effektleri döretmegi aňsatlaşdyrýar advertising Mahabat tekiz paneliniň ekrany, 24 sagat ýüklemegi goldaýan senagat derejeli LCD ekrany we ömrüni telewizoryňkydan has uzyn.