Hil

“Yongchao Technology” kärhananyň ýaşamagynyň esasy hökmünde önümiň hilini alýar we bütin dünýäde müşderiler üçin ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek üçin halkara senagat standartlary bilen kärhananyň hil ulgamyny döredýär;

Hil kepilligi bar bolsa, hiline täsir edip biljek islendik ýalňyşlyklary bahalandyrmak üçin ähli önümçilik prosesleriniň üznüksiz gözden geçirilmegini üpjün edýäris, kemçilikleri barlamak we ýokary hilli, köpçülikleýin önümçilikde we uzak ömrüň dowamlylygyny üpjün etmek üçin galyplary birnäçe gezek barlaýarys.Bu hil borçnamasyna laýyklykda kompaniýamyz halkara hil ulgamyny döretdi.

2005 we ISO14001 : 2015-den geçdi.

UL-yň galyp programmasyny 2010-njy ýylyň iýun aýynda geçdik, UL No: 338951 diýlip ykrar edildi.

2020-nji ýylda ISO 13485 lukmançylyk şahadatnamasy.

Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin baý synag tejribämiz bar.

Önümiň hilini üpjün etmek üçin ongongçao doly gözleg gurallaryny, desgalary we gözleg ussahanalaryny döretdi.Hil ulgamymyz RoHS we REACH laýykdyr.Şeýle hem duz sepmek synagy, hemişelik temperatura we çyglylyk synagy, täsir synagy we damja synagy ýaly dürli synaglary geçirip biler.Eritme akymynyň görkezijisi, RoHS synagçysy, CMM, XRF synagçysy, kolorimetr, reňk analizatory we ş.m.

Hil kepilligi_6

Synagy taşlamak

Hil kepilligi_3

Ygtybarly synag enjamy

Hil kepilligi_5

Täsir synagy

Hil kepilligi_7

QA synag enjamlary

Hil kepilligi

RoHS synag enjamy

Hil kepilligi_1

Eriş akymynyň görkezijisi

Hil kepilligi_8

Gödeklik barlaýjy