Sanjym galyndylarynyň dizaýn ädimleriniň jikme-jik düşündirişi

1 Sanjym galybynyň düzümi.Esasan, galyplaýyş böleklerinden (hereket edýän we üýtgän galyndy bölekleriniň galyndy boşlugyny emele getirýän böleklere degişlidir), guýma ulgamyndan (eredilen plastmassanyň sanjym maşynynyň burnundan galyndy boşlugyna girýän kanal) ybaratdyr. bölekler (galyndy ýapylanda galyby takyk sazlamak üçin), iteklemek mehanizmi (galyndy bölünenden soň plastmassa galyndy boşlugyndan çykarýan enjam), temperaturany kadalaşdyryş ulgamy (sanjym prosesiniň galyndy temperatura talaplaryny kanagatlandyrmak üçin) ) Egzoz ulgamy (galyndy boşlugynyň howasy we plastmassanyň özi bilen üýtgäp durýan gaz, galypdan galypdan çykarylýar we işleýiş trubkasy köplenç bölüji üstünde goýulýar) we goldaýan bölekler (gurmak we düzeltmek üçin ulanylýar ýa-da galyplaýyş böleklerini we mehanizmiň beýleki böleklerini goldaň) düzülýär, käwagt gapdal bölmek we ýadro çekmek mehanizmleri bolýar.

2. Sanjym galybynyň dizaýn ädimleri

1. Dizaýndan öň taýýarlyk

(1) Dizaýn tabşyrygy

(2) Geometrik görnüşi, plastmassa bölekleri, plastmassa bölekleriniň talaplary we plastmassa bölekleriniň çig mallary bilen tanyş

(3) Plastmassa bölekleriniň galyplaýyş işini barlaň

(4) Sanjym maşynynyň modelini we spesifikasiýasyny görkeziň

2. Form kartoçkasyny düzmek

.

(2) Önümde ulanylýan plastmassa önümiň ady, modeli, öndürijisi, reňki we guratmagy

.

(5) Temperatura, basyş, tizlik, galyndy gulplama güýji we ş.m. ýaly sanjym galyplaýyş şertleri

3. Sanjym galypynyň gurluş dizaýn ädimleri

(1) Boşluklaryň sanyny kesgitläň.Itionsagdaýlar: iň ýokary sanjym mukdary, galyndy gulplama güýji, önümiň takyklygy talaplary, ykdysadyýet

(2) Akýan ýerini saýlaň.Ipörelge, galyndy gurluşynyň ýönekeý bolmagy, bölünmegi aňsat we plastmassa bölekleriniň daşky görnüşine we ulanylmagyna täsir etmez

(3) Çukuryň ýerleşiş meýilnamasyny kesgitläň.Mümkin boldugyça deňagramly tertip ulanyň

(4) Derweze ulgamyny kesgitläň.Esasy akym kanaly, diwersiýa kanaly, derwezesi, sowuk deşik we ş.m.

(5) goýberiş tertibini kesgitläň.Dökmegiň dürli usullary, galyndylaryň plastmassa bölekleri tarapyndan galan böleklerine görä düzülendir.

(6) Temperaturany sazlaýjy ulgamyň gurluşyny kesgitläň.Temperaturany kadalaşdyryş ulgamy esasan plastmassanyň görnüşi bilen kesgitlenýär.

(7) Aýal ölmek ýa-da ýadro üçin goýmak gurluşy kabul edilende, goýmagyň işleýşi we gurnama we berkitme tertibi kesgitlenýär.

(8) Egzoz görnüşini kesgitläň.Adatça, galybyň bölünýän ýüzü bilen çykaryş mehanizmi bilen galybyň arasyndaky arassalamak, işlemek üçin ulanylyp bilner.Uly we ýokary tizlikli sanjym galyplary üçin degişli işleýiş görnüşi dizaýn edilmelidir.

(9) Sanjym galybynyň esasy ölçeglerini kesgitläň.Degişli formula laýyklykda, galyndy böleginiň iş ululygyny hasaplaň we galyndy boşlugynyň gapdal diwarynyň galyňlygyny, boşlugyň aşaky plastinkasyny, ýadro arka plastinkasyny, hereket edýän şablonyň galyňlygyny, boşluk plastinkasynyň galyňlygyny kesgitläň. modul boşlugy we sanjym galypynyň ýapylýan beýikligi.

(10) Adaty galyndy bazasyny saýlaň.Taslama we hasaplanan sanjym galypynyň esasy ölçeglerine laýyklykda sanjym galypynyň adaty galyp bazasyny saýlaň we adaty galyndy böleklerini saýlamaga synanyşyň.

(11) Galybyň gurluşyny çyzyň.Sanjym galybynyň doly gurluş eskizini çyzmak we galyndy gurluşynyň çyzuwy galyndy dizaýnynyň möhüm işidir.

(12) Galyp we sanjym maşynynyň degişli ölçeglerini barlaň.Ulanylýan sanjym maşynynyň parametrlerini, iň ýokary sanjym mukdaryny, sanjym basyşyny, galyndy gulplaýyş güýjüni we galybyň gurnama böleginiň ululygyny, galybyň açylmagy we çykaryş mehanizmini barlaň.

(13) Sanjym galypynyň gurluş dizaýnyna syn.Deslapky gözden geçiriň we ulanyjynyň razylygyny alyň, ulanyjynyň talaplaryny tassyklamaly we üýtgetmeli.

(14) Galybyň gurnama çyzgysyny çyzyň.Sanjym galypynyň her böleginiň gurnama gatnaşyklaryny, zerur ölçegleri, seriýa nomerlerini, jikme-jiklikleri Ady blok we tehniki talaplary aýdyň görkeziň (tehniki talaplaryň mazmuny aşakdakylar: a. we ýadro çekiji mehanizm; b. bölüji ýeriň laýyk arassalanylmagy, ýokarky we aşaky bölekleriň parallelizmi ýaly öl ýygnamak prosesi üçin talaplar; c ölmek üçin talaplar; d. oksidlenmä garşy bejerginiň talaplary, ölenleriň sany, harplar, ýag möhüri we saklamak; e ölmek synagy we gözden geçirmek üçin talaplar. (15) Galyndy bölek çyzgysyny çyzmak çylşyrymly, soň ýönekeý, ilki bölekleri, soňra gurluş bölekleri.

(16) Dizaýn çyzgylaryny gözden geçiriň.Sanjym galyndylarynyň dizaýnynyň soňky gözden geçirmesi, sanjym galyndylarynyň dizaýnynyň soňky barlagydyr we bölekleriň gaýtadan işlenişine has köp üns berilmelidir.

3. Sanjym galypynyň barlagy

1. Esasy gurluş

(1) Sanjym galybynyň mehanizmi we esasy parametrleri sanjym maşynyna gabat gelýärmi.

(2) Sanjym galypynyň gysgyç gollanma mehanizminiň bardygyny ýa-da mehanizm dizaýnynyň ýerliklidigini.

.

(4) Çukuryň ýerleşişi we girelge ulgamynyň dizaýny ýerliklimi.Derwezäniň plastmassa çig mal bilen gabat gelýändigi ýa-da derwezäniň ýagdaýy deňmi, derwezäniň we ylgawçynyň geometrik görnüşi we ululygy laýykmy ýa-da akym gatnaşygy ýerliklimi.

(5) Döredilen bölekleriň dizaýnynyň ýerliklidigi ýa-da ýokdugy.

(6) Ejeksiýany boşatmak mehanizmi we gapdal erkek.Ora-da ýadro çekiji mehanizmiň ýerlikli, ygtybarly we ygtybarlydygy.Päsgelçilik we okklýuziýa barmy.(7) Egzoz mehanizminiň bardygyny ýa-da görnüşiniň ýerliklidigini.(8) Temperaturany kadalaşdyrmak ulgamynyň zerurlygy ýa-da ýokdugy.Heatylylyk çeşmesi we sowadyş tertibi ýerliklimi.

(9) Goldaw bölekleriniň gurluşynyň ýerliklidigi ýa-da ýokdugy.

.

2. Dizaýn çyzgylary

(1) Assambleýanyň çyzgysy

Bölekleriň we komponentleriň gurnama gatnaşygy düşnüklimi, gabat gelýän kody dogry we ýerlikli belledimi, bölekleriň bellikleriniň doludygyny, sanawdaky seriýa belgisine laýyk gelýändigini ýa-da degişli görkezmeleriň anyk bellikleriniň bardygyny ýa-da ýokdugyny ähli sanjym galyplary standartlaşdyryldy.

(2) Bölekleriň çyzgysy

Bölek belgisi, ady we gaýtadan işleniş mukdary anyk bellendi, ölçegli çydamlylyk we dürli çydamlylyk bellikleri ýerlikli we doly, geýmek aňsat bölekleri üwemek üçin saklanylýarmy, haýsy böleklerde aşa ýokary takyklyk talaplary bar, bu talap her bölegiň material ýassygy laýykmy ýa-da ýylylygy bejermek talaplary we ýerüsti çişlik talaplary ýerliklidir.

(3) Kartografiki usul

Çyzuw usulynyň dogrudygyny, milli standartlara laýyk gelýändigini ýa-da çyzgyda görkezilen geometrik sanlaryň we tehniki talaplaryň aňsatdygyna düşünmek aňsat.3. Sanjym galyndylarynyň dizaýn hili

. sanjym galypynyň dizaýny wagtynda galyplaýyş prosesinde bolup biljek meseleler.

)

(3) Döredilen bölekleriň iş ölçeglerini hasaplamagyň dogrudygyny, önümleriň takyklygyny kepillendirip boljakdygyny ýa-da ýeterlik güýç we berkligi barmy.

(4) Goldaw bölekleri galybyň ýeterlik umumy berkligini we berkligini üpjün edip bilermi.

(5) Galyndy synagy we abatlaýyş talaplary göz öňünde tutulýarmy

4. Gurnamak we sökmek we işlemek şertleri boýunça gurnamak we sökmek üçin amatly çukurlar, deşikler we ş.m. barmy ýa-da bellendi.

duyrf (1)


Iş wagty: Mart-06-2023