Sanjym galyplarynyň artykmaçlyklary näme?

Häzirki wagtda iki reňkli sanjym galyplary elektron önümlerinde, elektrik gurallarynda we beýleki sanjym galyplaýyş pudaklarynda giňden ulanylýar.Lukmançylyk önümlerinde we jaýy abadanlaşdyryş pudaklarynda indi iki reňkli galyplary öndürýäris we öndürýäris.Iki reňkli sanjym galyplaýjy maşynlaryň we çig malyň gözlegleri we ösüşi hem uly ösüş gazandy, iki reňkli sanjym galyplarynyň aýratynlyklary nämeler?
_MG_2420-800

 

1. Pes ýapyşykly materiallar esasy materiallaryň sanjym basyşyny azaltmak üçin amatlydyr.

2. Daşky gurşawy goramak nukdaýnazaryndan esasy materiallar ikinji derejeli material hökmünde gaýtadan ulanylyp bilner.

3. Dürli amaly aýratynlyklara görä, galyň taýýar korteks materiallary üçin ýumşak materiallar, arassa agramy azaltmak üçin esasy materiallar üçin gaty materiallar ýa-da köpük plastmassalar ulanylmaly.

4. Pes hilli esasy materiallar çykdajylary azaltmak üçin amatlydyr.

5. Kortikal materiallar ýa-da esasy materiallar gymmat we önümiň işleýşini gowulandyrýan päsgelçilik signallaryndan we ýokary geçirijilik materiallaryndan gaça durmak ýaly aýratyn ýerüsti aýratynlyklara eýedir.

6. Degişli deri materiallary we esasy materiallar, galyndy önümiň galyndy stresini azaldyp, önümiň döwük berkligini ýa-da üstki aýratynlyklaryny gowulaşdyryp biler.


Iş wagty: Mart-29-2023