Sanjym galyndylarynyň gurluşy barada esasy bilimler näme?

şlýapa, sanjym galyndylarynyň gurluşy barada esasy bilimmi?

Sanjym galyplary sanjym galyplarynyň açarydyr we gurluşynyň dizaýny önümiň hiline, önümçiligiň netijeliligine we önümçilik bahasyna möhüm täsir edýär.Ine, sanjym galyndylarynyň gurluşy barada esasy bilimler barada jikme-jik maglumat, esasan aşakdaky 6 tarap bar, size kömek eder diýip umyt edýärin.

注塑 车间 实 拍 01

1. Galyndy infrastrukturasy
Galyndy binýadynyň gurluşy esasan ýokarky şablony, aşaky şablony, kesgitli plastinkany, göçürilýän plastinkany, gollanma postyny ​​we gollanma ýeňini, şablonyň aralyk sazlaýyş mehanizmini, elektor enjamyny we ş.m. öz içine alýar. aşaky şablon, galybyň takyklygyny we durnuklylygyny üpjün etmek üçin, şol bir wagtyň özünde gollanma sütüni we gollanma ýeňiniň ýerleşişi bilen birleşdirilen plastinka bilen birleşdirilen galybyň iki esasy bölegi.

2. Sanjym galyplaýyş ulgamy
Sanjym galyplaýyş ulgamy, plastmassa çig malyny gyzdyrmak we eretmek we eredilen materialy burun arkaly galyp içine önüm öndürmek üçin ulanylýan burun, gysgyç, nurbat, gyzdyryjy we temperatura gözegçilik ediji we ş.m.Sanjym galyplaýyş ulgamynda nurbat esasy komponent bolup, onuň diametri, kesiş meýdany, uzynlygy, meýdançasy we beýleki parametrleri sanjym galyplaýyş işiniň durnuklylygyna, suwuklygyna, basyşyna we tizligine aýgytly täsir edýär.

3. Sowadyjy ulgam
Sowadyş ulgamy esasan suw kanalyndan we suw rozetkasyndan durýar.Onuň wezipesi, galypda sowadyjy suw girizip, galybyň temperaturasyna gözegçilik etmek, galyndy önüminde önümiň ýokary hilini, yzygiderliligini we durnuklylygyny üpjün etmekdir.Şol bir wagtyň özünde, oýlanyşykly döredilen sowadyş ulgamy sanjym siklini optimizirläp we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp biler.

4. Ejektor enjamy
Ejektor enjamy, galypdan sanjylýan galyp bölekleriniň esasy bölegi, onuň roly gysyş çeşmesinden ýa-da gidrawliki güýç arkaly galypdan çykýan bölekleri çykarmak we bölekleriň görnüşini, ululygyny we üstki hilini üpjün etmekdir.

5. Galyp materiallary
Ölüm materialyny saýlamak, ölüme we bahasyna gönüden-göni täsir edýär.Dürli amaly ssenariýalara we talaplara görä, umumy örtük materiallaryna gural polat, gaty ergin, alýumin garyndysy we polimer materiallary girýär.Galyp materiallaryny saýlamakda sanjym önümleriniň görnüşini, ululygyny, materialyny, önümçilik toparyny we beýleki faktorlary göz öňünde tutmaly.

6. Galyndylara hyzmat etmek
Önümçilik döwründe galyndy, ýylylyk giňelmegi, ýylylyk gysylmagy we sürtülme täsir eder, döwmek, könelmek, deformasiýa we beýleki meseleler.Galybyň durnuklylygyny we dowamly ulanylmagyny üpjün etmek üçin yzygiderli abatlamak, arassalamak we geýinmek, esasanam galyndylaryň posynyň öňüni almak we saklamak meselesine üns bermek zerurdyr.

Gysgaça aýdylanda, sanjym galyplarynyň gurluşy dizaýny, sanjym galyplarynyň emele gelmeginde möhüm baglanyşyklardan biridir, ýokary önümçiligi üpjün etmek üçin her bölegiň ululygyny, görnüşini, materiallaryny we parametrlerini hakyky zerurlyklara görä dizaýn etmegiň zerurlygy. - hil, täsirli we ygtybarly sanjym önümleri.


Iş wagty: Maý-09-2023